Aktualności

VII OWiUHM – komunikat

Szanowni Państwo,
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.
Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.
Do udziału w Olimpiadzie zapraszamy uczniów średnich szkół zawodowych, kształcących się szczególnie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy.
Tak jak poprzednio, laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego/ potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.. Temat wiodący VII Olimpiady WiUH-M brzmi: „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.
Biorąc pod uwagę aktualne i przewidywane uwarunkowania, spowodowane sytuacją pandemiczną, niektóre założenia organizacyjne VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich ulegają w tym roku szkolnym zmianom.
Przewidujemy przeprowadzenie – jak zwykle, zgodnie z Regulaminem – trzech etapów Olimpiady. Planujemy je zorganizować zgodnie z poniżej podanym Terminarzem. Zawody szkolne odbędą się w regulaminowej formule. Zawody okręgowe też planujemy zorganizować na dotychczasowych zasadach, lecz – w zależności od rozwoju sytuacji – możliwa będzie zmiana liczby okręgów czy sposobu rozwiązywania zadań.
W odniesieniu do zawodów centralnych przewidujemy znaczące zmiany, wobec czego w tegorocznej edycji zostają zmienione niektóre postanowienia rozdziału VII Regulaminu. Oznacza to, że zawody centralne mogą być zorganizowane nie tylko w jednej szkole, ale równocześnie np. w czterech placówkach (strefach). Zawody będą jednostopniowe i odbędą się w jednym dniu w formie testowej i sprawdzianu praktycznego (nie będzie więc części drugiej – finału ustnego zawodów centralnych). Rozwiązania zadań zostaną przesłane do Komitetu Głównego, który na podstawie ich oceny i ustalonej listy wyłoni 10 -12 najlepszych uczestników, którym przyznaje się tytuł „Laureata Olimpiady”.
W tych obecnie trudnych czasach Komitet Główny zwraca się do dyrektorów szkół i nauczycieli z prośbą o podjęcie szczególnego wyzwania organizacji zawodów szkolnych, okręgowych i centralnych oraz przygotowania młodzieży do Olimpiady. Podobnie jak w poprzedniej edycji Olimpiady w tym roku realizacja tego przedsięwzięcia jest trudna i byłaby niemożliwa bez ogromnego organizacyjnego i merytorycznego wysiłku i zaangażowania dyrektorów i nauczycieli.
Więcej informacji o VII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich (szczegółowy Terminarz, Regulamin oraz Program Olimpiady) znajduje się w dalszej części Informatora.
VII Olimpiada będzie sfinansowana ze środków Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz wpłat szkół. W tym roku obowiązuje wpłata za jednego uczestnika zawodów okręgowych wynosząca 30 zł – termin płatności do 5 listopada 2021 r. Jednocześnie ustalono opłatę za jednego zawodnika, zakwalifikowanego do zawodów finałowych w wysokości również 30 zł – termin płatności do 3 grudnia 2021 r.).
Wpłaty powinny być dokonane na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010). Na dowodzie wpłaty należy obowiązkowo i czytelnie wpisać nazwę szkoły i miejscowość.
Informacje dotyczące Olimpiady zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie – www.zscku.konin.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych – www.tworczeiaktywne.pl.