Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Źródłem finansowania konkursu są środki własne Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz  środki uzyskane z projektów, od partnerów , w tym darowizny od osób prawnych i osób fizycznych oraz wpłaty za udział w zawodach II i III stopnia.
 2. Podstawowe obowiązki organizatorów i uczestników konkursu wynikają z niniejszego regulaminu.

§ 2
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu Matematycznego „EUKLIDES” jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie ( Litwa ).
 2. Organizator konkursu  powołuje Komitet Główny, który sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem konkursu.
 3. Komitet Główny zapewnia realizację konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Konkurs przeprowadza Komitet Główny wraz z Komisjami Rejonowymi oraz Komisjami Szkolnymi.
 5. Przy Komitecie Głównym działa powoływany przez ten Komitet Zespół Naukowy, którego zadaniem jest opracowywanie zadań na zawody poszczególnych stopni.

§ 3
CELE KONKURSU

 1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży matematyką
 2. Rozwijanie motywacji do kształtowania i doskonalenia  umiejętności matematycznych
 3. Zachęcanie do aktywności poznawczej uzdolnionej matematycznie młodzieży
 4. Stymulowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy matematycznej
 5. Wyłanianie i promowanie najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży oraz zachęcanie jej do dalszego rozwoju w obszarze nauk ścisłych
 6. Budowanie relacji przyjaźni i partnerstwa pomiędzy młodzieżą z Polski i Litwy

§ 4
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie pierwszych, drugich, trzecich i czwartych klas techników po szkole podstawowej realizujących podstawę programową z matematyki w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym mających siedzibę w Polsce oraz  uczniowie szkół polskich i litewskich mających siedzibę na Litwie.
 2. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.
 3. Chętni  uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają.

§ 5
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs  ma zasięg ogólnokrajowy. Zawody są trzystopniowe:
  1. zawody I stopnia (szkolne)
  2. zawody II stopnia (rejonowe)
  3. zawody III stopnia (finałowe)

W konkursie bierze udział  również młodzież ze szkół litewskich. Organizatorem zawodów szkolnych i rejonowych  na Litwie jest  jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

 1. Terminy wszystkich stopni zawodów ustalane są przez Komitet Główny
 2. Zawody I, II i III stopnia przeprowadzane są w formie pisemnej.
 3. Zadania na zawody wszystkich stopni opracowywane są przez Zespół Naukowy i dostarczane komisjom  poszczególnych stopni zawodów w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów.
 4. Prace uczniów na II i III stopniu konkursu są kodowane
 5. Uczestnik na zawodach wszystkich stopni zobowiązany jest mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty), przybory do pisania, linijkę i kalkulator prosty.

§ 6
ORGANIZACJA ZAWODÓW I STOPNIA – SZKOLNYCH

 1. Zgłoszenie udziału nowych szkół do konkursu następuje przez przesłanie karty zgłoszenia (zał. Nr 1)  do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych na adres do korespondencji:

Zespół Szkół Samochodowych

               ul. Powstańców Wlkp. 63

               85-090 Bydgoszcz

                lub e-mail: konkurs.euklides@wp.pl

 1. Szkoły, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach nie muszą zgłaszać swojego udziału w zawodach I stopnia.
 2. Zawody  I stopnia organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna w składzie od 3 do 5 osób, wśród których powinni być: dyrektor lub wicedyrektor szkoły i nauczyciele matematyki.
 3. Komisje  Szkolne powoływane są corocznie przez dyrektorów szkół, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad ich  pracami.
 4. Zadania na zawody I stopnia otrzyma szkoła od Komitetu Głównego.
 5. Zawody I stopnia odbywają się z uwzględnieniem organizacji roku danej szkoły w terminie wskazanym przez organizatora we wszystkich szkołach na terenie Polski i Litwy
 6. Po sprawdzeniu zadań, Komisja Szkolna zgłasza najlepszych uczniów do zawodów II stopnia wypełniając protokół zawodów I stopnia (zał. Nr 2) i przesyłając go do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych na adres do korespondencji:

Zespół Szkół Samochodowych

               ul. Powstańców Wlkp. 63

               85-090 Bydgoszcz

                lub e-mail: konkurs.euklides@wp.pl

§ 7
ORGANIZACJA ZAWODÓW II STOPNIA – REJONOWYCH

 1. Zawody  II stopnia organizują i przeprowadzają  Komisje Rejonowe  powołane  przez Komitet Główny.
 2. Wykaz komisji rejonowych znajduje się w tabeli:
1 Brzeg Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Jana Pawła II 28
2 Bydgoszcz Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych ul. Gajowa 98
3 Bydgoszcz Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wlkp 63
4 Cieszyn Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych Pl. Londzina 3
5 Dębica Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Ogrodowa 20
6 Elbląg Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych  ul. Rycerska 2
7 Kartuzy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ul. Wzgórze Wolności 3
8 Konin Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Wodna 1
9 Koszalin Zespół Szkół Nr 1 ul. Andersa 3a
10 Lublin Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego ul. Podwale 11
11 Łomża Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Kopernika 16
12 Nowy Sącz Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grodzka 34
13 Nowy Tomyśl Zespół Szkół Nr 2 ul. E. Szczanieckiej 1
14 Olsztyn Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych ul. Paderewskiego 10/12
15 Piła Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Sikorskiego 18a
16 Radom Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22
17 Szczecin Technikum Informatyczne SCI ul. Mazowiecka 13
18 Wieluń Zespół Szkół Nr 1 ul. Wojska Polskiego 32
19 Wrocław Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50
20 Wilno (Litwa) Gimnazjum im. Jana Pawła II Druskio 11/7

          3. Zawody  II stopnia odbywają się jednocześnie, tj. w tym samym terminie we wszystkich Komisjach Rejonowych.

          4. Prace wszystkich uczniów biorących udział w zawodach II stopnia są wysyłane przez Komisje Rejonowe wraz z protokołem zawodów II stopnia  na adres:

Zespół Szkół Samochodowych

               ul. Powstańców Wlkp. 63

               85-090 Bydgoszcz

          5. Do zawodów III stopnia Komitet Główny kwalifikuje 30 uczniów z Polski, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły)  oraz 10 uczniów z Litwy z najwyższą punktacją w zawodach II stopnia.

          6. Lista uczniów zakwalifikowanych do zawodów III stopnia ogłaszana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół  Zawodowych: www.tworczeiaktywne.pl

§ 8
ORGANIZACJA ZAWODÓW III STOPNIA – FINAŁOWYCH

 1. Zawody III stopnia organizuje i przeprowadza Komitet Główny.
 2. Komitet  Główny powołuje jury konkursu, którego zadaniem jest ocena prac uczestników zawodów III stopnia.
 3. Dziesięciu uczniów, którzy w finale uzyskali największą liczbę punktów otrzymuje tytuł laureata konkursu.
 4. Warunkiem uzyskania tytułu finalisty konkursu jest przystąpienie do zawodów III stopnia w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny.
 5. Lista  laureatów i finalistów konkursu ogłaszana jest w dniu zakończenia zawodów III stopnia.

§ 9
NAGRODY

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy laureaci i finaliści konkursu otrzymują dyplomy od Komitetu  Głównego.
 3. Dla zwycięzców zawodów I i II stopnia odpowiednie Komisje Szkolne i Rejonowe mogą przyznać nagrody i dyplomy w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie.
 4. Uczestnicy zawodów II stopnia, którzy nie zakwalifikują się do finałów, a uzyskają powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania otrzymają dyplomy – wyróżnienia od Komitetu Głównego.
 5. Wszyscy opiekunowie naukowi laureatów i finalistów konkursu otrzymają pisemne podziękowania od Komitetu Głównego.

§ 10
PROGRAM KONKURSU

1. Liczby, równania i funkcje

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych
 • obliczenia procentowe
 • potęgowanie liczb rzeczywistych
 • pojęcie funkcji
 • przekształcanie wykresów funkcji i odczytywanie własności funkcji z wykresu
 • funkcja liniowa
 • funkcja kwadratowa
 • funkcja wielomianowa
 • funkcja wymierna
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania i nierówności wielomianowe
 • równania i nierówności wymierne
 • układy równań stopnia pierwszego i drugiego

2. Ciągi liczbowe

 • monotoniczność ciągu
 • ciąg arytmetyczny
 • ciąg geometryczny
 • procent składany

3. Geometria

 • pola i obwody figur płaskich z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych
 • przystawanie i podobieństwo figur
 • twierdzenie Talesa
 • twierdzenie Pitagorasa
 • elementy geometrii analitycznej: równanie prostej, równanie okręgu

4. Elementy statystyki

 • średnia arytmetyczna, średnia ważona,
 • mediana, wariancja
 • odchylenie standardowe
 • diagramy
 • § 11

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Do końca listopada  należy przesłać  kartę zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie
 2. Terminarz kolejnych edycji konkursu ogłaszany jest przez Komitet Główny Konkursu  do końca grudnia na stronie internetowej SDiNAiTSZ
 3. www.tworczeiaktywne.pl

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Komitet Główny Konkursu.