Aktualności

INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ORGANIZACJĘ III ETAPU Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

KOMUNIKAT nr 4
INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ORGANIZACJĘ III ETAPU
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Komitet Główny Olimpiady WiUHM potwierdza: termin przeprowadzenia III etapu tegorocznej VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, tj. 10 grudnia 2021 r. godz. 13.30 jest utrzymany.
2. Przypomnienie:

1) zgodnie z wcześniejszymi informacjami zawody odbędą się w wyznaczonych czterech strefach finałowych,
2) wszystkich uczestników, opiekunów oraz organizatorów obowiązują reguły sanitarne i obowiązek zachowania bezpieczeństwa /Wytyczne epidemiczne CKE, MEiN, MZ, GIS/
3) obowiązkowo należy zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi zawodów finałowych – grudzień 2021 r., załączonymi w odrębnym dokumencie,
4) uczestnik zawodów przychodzi z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości,
5) udział w zawodach może brać wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik, opiekun, nauczyciel lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
6) uczestnik, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu zawodów nie może przyjść na te zawody, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
7) obowiązują zasady dot. organizacji finału oraz Wytyczne sanitarne zamieszczone w informacjach wcześniejszych.
8) W czasie zawodów nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych i innych niedozwolonych pomocy.

3. Planowany termin ogłoszenia wyników końcowych VII Olimpiady WiUHM – 21 grudnia 2021 r. na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl oraz tworczeiaktywne.pl
4. Zaświadczenia dla finalistów, którzy przystąpią do III etapu Olimpiady zostaną wręczone w dniu zawodów finałowych, tj. 10 grudnia br. lub przesłane pocztą na adres szkoły.
5. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla zwycięzców i laureatów Olimpiady nastąpi w terminie i trybie ustalonym przez Organizatora Olimpiady – Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

Konin, 6.12.2021 r.
Komitet Główny
Olimpiady WiUHM